Fagområdene

«For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud i barnehagen, deler Rammeplanen inn i syv fagområdet som er sentrale for opplevelse, trivsel, helse, utforskning og læring. Montessoripedagogikken deler også opp i fagområder/temaområder som omhandler mye av de samme læringsfeltene. 
Vi legger opp til aktiviteter som stimulerer hele barnet. Aktiviteter der hode, kropp og sjel er delaktige.
Materiellet finnes som regel bare i ett eller få eksemplarer. Dette gjør at barna lærer å ta hensyn og vente på tur – noe som er av stor betydning for en god sosial utvikling. 

På Rogna (1 – 3 års basen) har vi et rikt utvalg av aktiviteter/materiell/leker som har som formål å fremme barnets motoriske utvikling, som for eksempel gripeevnen, koordinasjon øye-hånd, koordinasjon mellom venstre og høyre hånd, balanse og grovmotoriske ferdigheter. 
På Smolten og Smålaksen (3 – 6 års basene) er vårt fysiske miljø i større grad innredet etter de ulike fagområdene, og aktivitetene er tilrettelagt slik at barna utvikler kunnskaper og ferdigheter gjennom undring, utforskning og skapende aktiviteter. 

Kommunikasjon, språk og tekst, 3 – 6 år. Tenge/skriveøvelser, lydbokser, ordbokser, rimespill, tavel og kritt, sandpapirbokstaver, bevegelige bokstaver mm.

 


Antall, rom og form, 3 – 6 år. Tellestaver, sandpapritall, ulike aktiviteter med paring av tall og mengde, geometrikse former mm.

 

Praktiske hverdagsaktiviteter 2,5 – 6 år. Helleøvelser, vaske kopper, vaske hender, pusse sko, pusse vindu, vanne blomster, henge opp klær mm.

 

Sensoriske aktiviteter/materiell, 3 – 6 år. Her er det fokus på forskjeller/likheter. Aktivitenene her trener opp oppmerksomheten og gjør at barna blir mer bevisst sine fem sanser. Barna utvikler sin sensoriske motorikk.

Kunst, kultur og kreativitet, Nærmiljø og samfunn. Geografi med kart, flagg, vann-jord-luft aktivitet, bildesamlinger fra de ulike verdensdelene, bilder/kort/pusslespill/figurer om verden og verdensdelene.

Natur, miljø og teknologi,, Etikk, religion og filosofi. Bildesamlinger, kort, puslespill, figurer om mennesket, dyr og naturen.  

Kropp, bevegelse, mat og helse. I montessoripedagogikken har bevegelsen, motorikkens og koordinasjonens utvikling en betydelig plass. Maria Montessori så den som en av forutsetningene for all innlæring. 

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET